Regulamin AMAZEING ESCAPE ROOM

1. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie http://www.amazeing.pl/rezerwacje/ ,telefonicznie lub osobiście u jednego z naszych pracowników poświadcza, że zapoznała się z niniejszym regulaminem i akceptuje go oraz zobowiązana jest do przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.

2. Podczas gry w AMAZEING ESCAPE ROOM uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.

3. Rezerwacja:
3.1 Rezerwacji dokonać można korzystając z formularza na stronie http://www.amazeing.pl/rezerwacje/ , telefonicznie pod numerem 502571335 lub osobiście w siedzibie AMAZEING ESCAPE ROOM przy ulicy Myśliborska 53.
3.2 Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje:
a) liczba uczestników
b) nazwa wybranego pokoju
c) data i godzina rezerwacji
d) numer telefonu kontaktowego
e) adres email
f) sposób płatności
g) informacje o specjalnych potrzebach (np. faktura).
3.3 Rezerwację można odwołać telefonicznie bądź osobiście. W przypadku odwołania rezerwacji w czasie krótszym niż 24h przed terminem gry, płatność za grę lub voucher przepada.
3.4 W dniu gry lub w dniu poprzednim jeden z pracowników może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.
3.5 Niepotwierdzenie rezerwacji telefonicznie lub podanie nieprawidłowego numeru telefonu może skutkować odwołaniem rezerwacji przez jednego z naszych pracowników.
3.6 Dane osobowe podane podczas rezerwacji będą wykorzystywane tylko do celów rezerwacji i marketingowych AMAZEING ESCAPE ROOM. Nie będą przekazywane innym.

4. Gra:
4.1 Gra w AMAZEING ESCAPE ROOM odbywa się w jednym z pokoi przy ulicy Myśliborska 53.
4.2 Jeżeli w grze będą uczestniczyć osoby niepełnosprawne należy wcześniej zgłosić to pracownikom AMAZEING ESCAPE ROOM. Pracownicy mogą zdecydować, że podczas takiej gry wymagana będzie specjalna opieka.
4.3. Osoby powyżej 16 roku życia do gry mogą przystąpić same, bez opiekuna. Osoby poniżej 16 roku życia, w czasie gry muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej.
4.4 W grze może uczestniczyć od 2 do maksymalnie 4 graczy (w wyjątkowych przypadkach może być więcej graczy).
4.5 Gra w pokoju trwa 90 minut. Należy jednak zarezerwować sobie dodatkowe 15 minut na wprowadzenie, toaletę, kwestie organizacyjne oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia.
4.6 W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających. Pracownicy AMAZEING ESCAPE ROOM mają prawo nie zgodzić się na przyjęcie grupy, jeśli którykolwiek z uczestników nie zastosował się do tej zasady.
4.7 Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych. Uczestnicy zobowiązują się do pozostawienia telefonów i innych sprzętów w szafkach lub u pracowników AMAZEING ESCAPE ROOM. Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, mają prawo: zabrać sprzęt na czas trwania gry, wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy.
4.8 Uczestnicy gry powinni pojawić się w siedzibie AMAZEING ESCAPE ROOM 10 minut przed umówioną wizytą w celach organizacyjnych. Spóźnienia do 30 minut mogą zostać odliczone od planowanego czasu gry. Pracownicy AMAZEING ESCAPE ROOM mają prawo odmówić udziału grupie, która spóźniła się więcej niż 30 minut.
4.9 W przypadku celowego wpisywania wszystkich możliwych kombinacji cyfr lub symboli do kłódek i zagadek (tak zwanego „strzelania”), pracownicy AMAZEING ESCAPE ROOM nie ponoszą odpowiedzialności za zepsucie zabawy osobie uczestniczącej w grze i innym członkom grupy.

5. Zasady bezpieczeństwa
5.1 Osoby cierpiące na epilepsję, bądź inne choroby podatne na ostre światło, ciemność, małe lub zamknięte pomieszczenia (np. problemy z sercem, krążeniem, ciśnieniem, klaustrofobia, zaburzenia psychiczne) lub kobiety będące w ciąży, powinny skontaktować się z pracownikami AMAZEING ESCAPE ROOM przed rozpoczęciem zabawy. Ze względów bezpieczeństwa pracownik może zażądać złożenia oświadczenia od takiej osoby o świadomości zagrożeń podczas gry. AMAZEING ESCAPE ROOM nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia Uczestników wynikające z uczestnictwa w grze.
5.4 W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników AMAZEING ESCAPE ROOM pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.
5.5 AMAZEING ESCAPE ROOM nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników.
5.6. Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.
5.7. W razie zniszczeń dokonanych przez uczestnika, uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy , zgodnie z wyceną indywidualną AMAZEING ESCAPE ROOM.
5.8. Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.
5.9. Wszystkie pokoje w AMAZEING ESCAPE ROOM ze względów bezpieczeństwa są monitorowane (obraz ani dźwięk nie zostaną nigdzie udostępnione).
5.10. W razie niebezpieczeństwa zagrażającego uczestnikom/klientom, pracownik AMAZEING ESCAPE ROOM ma możliwość otworzenia drzwi w każdym momencie gry.

6. Płatność
6.1 Płatności w AMAZEING ESCAPE ROOM dokonać można gotówką w siedzibie w PLN.
6.2 Płatność dotyczy jednej gry w jednym pokoju dla grupy. Cena jest uzależniona od ilości osób biorących udział w grze. Koszt jednej gry podany jest na stronie internetowej AMAZEING ESCAPE ROOM.
6.3 Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry. W przypadku płatności przez stronę internetową bądź przelewem, za opłacony wstęp uznaje się wpływ środków na konto AMAZEING ESCAPE ROOM.
6.4. W przypadku odwołania rezerwacji, zgodnie z Regulaminem (po dokonaniu płatności), wpłacona kwota zostanie zwrócona w ciągu 5 dni roboczych, w sposób w jaki została wpłacona przez osobę opłacającą.

7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

8. Na terenie AMAZEING ESCAPE ROOM obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu i środków odurzających.